درباره نشریه

این نشریه براساس مجوز شماره 23938/ص/99 مورخ 1399/6/15 معاونت محترم علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس مصوبه "دوازدهمین کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی " مورخ 1399/4/4 صادر شده است