اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر علی محمد صفانیا

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

a.m.safaniagmail.com

مدیر مسئول

دکتر مظفر یکتایار

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی دانشیارگروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

myektayargmail.com
0000000244906774

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید صادقی بروجردی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

sboroujerdiuok.ac.ir

دکتر محمد احسانی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

ehsanimodares.ac.ir

دکتر فرشاد تجاری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

far.tojariiauctb.ac.ir

دکتر سید محمد کاشف

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه

mm.kashefurmia.ac.ir

دکتر مهرداد محرم زاده

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه محفف اردبیلی

mmoharramzadehyahoo.com

دکتر فرزاد غفوری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

farzadghafouriyahoo.com

دکتر رسول نظری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

nazarirasoolyahoo.com

دکتر عباس خدایاری

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

a.khodayarikiau.ac.ir

دکتر سردار محمدی

مدیریت و برنامه ریزی در تربیت یدنی دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان

sardarmohammadiigmail.com

مدیر داخلی

دکترظاهر اعتماد

فیزیولوژی ورزشی استادیارفیزیولوژیورزشی،گروه تربیتبدنی،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج، ایران

zetemad2002gmail.com
0000-0001-5109-9571

ویراستار ادبی نشریه

دکتر نسرین برزنجه

زبان وادبیات فارسی استادیارگروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

na_barzanjehyahoo.com

ویراستار انگلیسی

دکتر عادل دست گشاده

زبان و ادبیا ت انگلیسی استادیارگروه زبان انگلیسی، واحد سنندج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سنندج، ایران

adastgoshadehgmail.com

کارشناس نشریه

آریز صدرپور

فناوری اطلاعات واحد سنندج

arezsadrgmail.com